skip to Main Content

ALGEMENE VOORWAARDEN SIMPLY MADE B.V.

Gevestigd aan de Maidstone 8, 5026 SK Tilburg, Nederland
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70955549

Artikel 1. Definities.

Artikel 2. Toepasselijkheid.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes.

Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst

Artikel 5. Duur en opzegging.

Artikel 6. Uitvoering van de Overeenkomst

Artikel 7. Wijziging van de opdracht, meerwerk.

Artikel 8. Uitvoeringstermijnen.

Artikel 9. Oplevering.

Artikel 10. Verplichtingen van Opdrachtgever.

Artikel 11. Honorarium en tariefwijziging.

Artikel 12. Facturering en betaling.

Artikel 13. Intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 14. Reclames en klachten.

Artikel 15. Aansprakelijkheid.

Artikel 16. Vrijwaring.

Artikel 17. Verjaringstermijn.

Artikel 18. Retentierecht

Artikel 19. Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid.

Artikel 20. Overmacht

Artikel 21. Vertrouwelijke informatie.

Artikel 22. Risico van opslag informatie.

Artikel 23. Toepasselijk recht en forumkeuze

Artikel 24. Vindplaats en uitleg van de voorwaarden


Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen met een hoofdletter geschreven en in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 1. Simply Made BV: wederpartij bij de Overeenkomst met Opdrachtgever en gebruiker van deze algemene voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub b BW;
 2. Opdrachtgever: de natuurlijk of rechtspersoon die aan Simply Made BV opdracht geeft tot het verrichten van Werkzaamheden en wederpartij bij de Overeenkomst in de zin van artikel 6:231 sub c BW;
 3. Overeenkomst: de Overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 BW tussen Simply Made BV en Opdrachtgever op basis waarvan Simply Made BV Werkzaamheden zal verrichten tegen betaling door Opdrachtgever;
 4. Partijen: Simply Made BV en Opdrachtgever gezamenlijk;
 5. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door Simply Made BV uit anderen hoofde worden verricht, dit alles in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattende de werkzaamheden zoals vermeld in de Overeenkomst c.q. alle Werkzaamheden die aan de gegeven opdracht dienstig kunnen zijn;
 6. Schriftelijk: onder “schriftelijk” valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail, fax of digitaal (bijvoorbeeld via een online interface) mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.

 

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en Werkzaamheden van of door Simply Made BV, van welke aard dan ook, alsmede op de totstandkoming daarvan, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de Overeenkomst voortgekomen nieuwe, vervolg- c.q. deelopdrachten.
 2. Eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever, hoe dan ook genaamd, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Simply Made BV uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Wanneer door Simply Made BV gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan de wijze waarop Simply Made BV de onderhavige voorwaarden toepast.
 4. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere Overeenkomst met Simply Made BV in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en treedt alsdan een door Simply Made BV vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling in de plaats.
 5. Opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op een later met Simply Made BV gesloten Overeenkomst in te stemmen.
 6. In geval van strijd tussen de inhoud van een tussen Opdrachtgever en Simply Made BV gesloten Overeenkomst en de onderhavige voorwaarden, prevaleert de inhoud van de Overeenkomst.
 7. Simply Made BV is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Uitsluitend indien van de Opdrachtgever niet in redelijkheid kan worden verlangd de Overeenkomst na wijziging in stand te laten, heeft Opdrachtgever de bevoegdheid de Overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden.

 

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 1. Alle offertes van Simply Made BV zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Simply Made BV informatie en gegevens waarop Simply Made BV haar offerte baseert.
 3. Simply Made BV kan niet aan zijn offerte worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Voor reiskosten wordt 50 cent per kilometer gerekend.
 5. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is Simply Made BV daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Simply Made BV anders aangeeft.
 6. Indien het aanbod is gebaseerd op door de Opdrachtgever verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is Simply Made BV gerechtigd de in het aanbod vermelde prijzen en/of levertermijnen aan te passen.
 7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Simply Made BV niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige (vervolg)opdrachten.

 

Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand na schriftelijke acceptatie van de Overeenkomst c.q. de offerte door de Opdrachtgever.
 2. Wanneer de acceptatie door Opdrachtgever naar de mening van Simply Made BV op wezenlijke punten afwijkt van de aanbieding, komt de Overeenkomst eerst tot stand indien Simply Made BV uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
 3. Simply Made BV is eerst gebonden aan mondelinge afspraken nadat zij deze schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd of zodra Simply Made BV – zonder tegenwerping van Opdrachtgever – met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.
 4. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden c.q. op de Overeenkomst binden Simply Made BV pas nadat deze schriftelijk aan Opdrachtgever zijn bevestigd.
 5. Simply Made BV heeft het recht de kosten verbonden aan de aanbieding c.q. offerte bij Opdrachtgever in rekening te brengen, mits zij Opdrachtgever vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.

 

Artikel 5. Duur en opzegging

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
 2. Opdrachtgever en Simply Made BV kunnen de Overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen beëindiging of beëindiging op een dergelijke termijn verzetten. In het eerste jaar kan de Overeenkomst niet worden opgezegd.
 3. Simply Made BV behoudt in alle gevallen van (tussentijdse) ontbinding aanspraak op betaling van de declaraties voor door haar tot dan toe verrichte Werkzaamheden, waarbij Simply Made BV na ontvangst van de betaling aan de Opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte Werkzaamheden ter beschikking stelt.
 4. Indien tot (tussentijdse) ontbinding is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Simply Made BV recht op vergoeding van het aan zijn zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, alsmede van additionele kosten die Simply Made BV redelijkerwijs heeft moeten maken of moet maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de Overeenkomst (zoals onder meer kosten met betrekking tot eventuele onderaanneming), tenzij er feiten en omstandigheden aan de ontbinding ten grondslag liggen die aan Simply Made BV zijn toe te rekenen.
 5. Indien tot (tussentijdse) opzegging of ontbinding is overgegaan door Simply Made BV, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Simply Made BV bij overdracht van Werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan die opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever zijn toe te rekenen. Voor zover deze overdracht van de Werkzaamheden voor Simply Made BV extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
 6. Bij beëindiging van de Overeenkomst dient ieder der partijen alle in haar bezit zijnde goederen, zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij onverwijld aan die andere partij ter hand te stellen.

 

Artikel 6. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Simply Made BV zal zich naar beste kunnen en weten inspannen om het door Opdrachtgever gewenste c.q. beoogde resultaat te bereiken, het betreft echter te allen tijde slechts een inspanningsverplichting voor Simply Made BV en geen resultaatsverplichting.
 2. Indien voornoemd resultaat uitblijft, ontslaat dit Opdrachtgever derhalve niet van zijn verplichtingen jegens Simply Made BV, met uitzondering van eventuele verplichtingen die door Partijen uitdrukkelijk gekoppeld zijn aan het bereiken van het beoogde resultaat.
 3. Voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft Simply Made BV het recht (delen van) de Werkzaamheden door derden te laten uitvoeren. Een en ander ter beoordeling van Simply Made BV. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Simply Made BV kan niet eerder worden verplicht om met de levering van de bescheiden c.q. de uitvoering van de Werkzaamheden te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in haar bezit zijn en zij de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld.
 5. Wanneer de leveringen dan wel de Werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van Simply Made BV niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is Simply Made BV gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten, waaronder doch niet uitsluitend extra aan de opdracht bestede uren, extra productie van stukken of extra klantbezoeken, tegen uurtarief en op basis van nacalculatie aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 6. Indien Simply Made BV c.q. de door haar ingeschakelde derden door toedoen van Opdrachtgever niet op de overeengekomen datum kan c.q. kunnen beginnen met de overeengekomen Werkzaamheden, is Simply Made BV gerechtigd wachturen en/of de hieruit voortvloeiende kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
 7. Indien Opdrachtgever uitstel wenst van de oorspronkelijk afgesproken aanvangsdatum van de uitvoering van de Overeenkomst, zal Simply Made BV hier alleen gevolg aan geven indien de voor deze Overeenkomst gereserveerde capaciteit elders vervangend kan worden ingezet. Indien deze capaciteit niet elders kan worden ingezet en Opdrachtgever niettemin zulk uitstel verlangt en/of bewerkstelligt, is Opdrachtgever voor de niet benutte gereserveerde capaciteit het overeengekomen honorarium verschuldigd.
 8. Alle onkosten welke door Simply Made BV in het kader van de Overeenkomst worden gemaakt op verzoek van Opdrachtgever komen geheel voor rekening van laatstgenoemde.

 

Artikel 7. Wijziging van de opdracht, meerwerk

 1. Simply Made BV behoudt zich het recht voor meer Werkzaamheden dan vermeld in de schriftelijke opdracht of in de opdrachtbevestiging uit te voeren en tegen uurtarief op basis van nacalculatie aan Opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze Werkzaamheden noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van de opdracht.
 2. Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien Partijen tussentijds besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende Werkzaamheden. Indien door toedoen van Opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de opdrachtuitvoering, zal Simply Made BV in overleg met Opdrachtgever de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Simply Made BV is daarbij gerechtigd om de extra kosten voor wijziging van de opdracht aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. In afwijking van lid 1 en 2 van dit artikel zal Simply Made BV geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan Simply Made BV kunnen worden toegerekend.
 4. De door Opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Simply Made BV ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van Opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door Simply Made BV zijn bevestigd.
 5. Indien tijdens de uitvoering van een door Simply Made BV aangenomen opdracht blijkt, dat ten gevolge van aan Simply Made BV onbekende omstandigheden of door overmacht de opdracht niet uitvoerbaar is, heeft Simply Made BV het recht te vorderen, dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering hiervan mogelijk wordt. De ten gevolge van een dergelijke wijziging gemaakte meer of mindere kosten zullen tussen Partijen worden verrekend, terwijl Opdrachtgever gehouden is de door Simply Made BV reeds verrichte, maar van onnut gebleken Werkzaamheden te vergoeden.

 

Artikel 8. Uitvoeringstermijnen

Opgegeven uitvoeringstermijnen waarbinnen de Werkzaamheden moeten zijn verricht c.q. de bescheiden moeten zijn geleverd kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn. Indien Simply Made BV voor bepaalde door haar uit te voeren Werkzaamheden termijn heeft afgesproken en haar verplichtingen niet c.q. niet tijdig nakomt, dient zij schriftelijk in gebreke te worden gesteld en een redelijke termijn te krijgen om alsnog aan haar verplichtingen te kunnen voldoen.

 

Artikel 9. Oplevering

 1. Indien Simply Made BV Opdrachtgever met betrekking tot de te vervaardigen bescheiden eerst een conceptversie toestuurt, zal Opdrachtgever deze conceptversie controleren en zijn op- en/of aanmerkingen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de conceptversie, aan Simply Made BV kenbaar maken. Indien nodig wordt het concept door Simply Made BV aangepast.
 2. Bij overhandiging of toezending van de definitieve versie van de vervaardigde bescheiden heeft Simply Made BV het recht Opdrachtgever te verzoeken een exemplaar per pagina voor akkoord te paraferen, dan wel een verklaring met betrekking tot de aflevering van de afgestemde, definitieve versie voor akkoord te ondertekenen en deze akkoordverklaring binnen 5 werkdagen aan Simply Made BV te doen toekomen.
 3. Indien Opdrachtgever niet binnen de in lid 1 en 2 gestelde termijn reageert op het verzoek van Simply Made BV om de stukken goed te keuren, dan wel eventuele op- en/of aanmerkingen aan Simply Made BV kenbaar te maken, worden de betreffende bescheiden en daarmee samenhangende Werkzaamheden geacht op de 6e dag na verzoek daartoe, stilzwijgend door Opdrachtgever akkoord te zijn bevonden.
 4. Indien Simply Made BV Opdrachtgever schriftelijk heeft verzocht een akkoordverklaring – ongeacht op welke wijze – te tekenen, is het gebruik van de bescheiden eerst toegestaan, nadat het schriftelijke akkoord door Simply Made BV retour is ontvangen.
 5. Ingeval Simply Made BV in reeds door Opdrachtgever goedgekeurde bescheiden nog wijzigingen dient aan te brengen, kan dit worden gezien als meerwerk en is Simply Made BV gerechtigd de hieruit voortvloeiende meerkosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 6. Oplevering van vervaardigde bescheiden geschiedt te allen tijde digitaal (per e-mail). Indien de Opdrachtgever een fysiek exemplaar van de bescheiden wenst te ontvangen, dan dient de Opdrachtgever hiertoe te verzoeken en is Simply Made BV gerechtigd hiervoor kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 10. Verplichtingen van Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat:
  1. de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens tijdig en in de door Simply Made BV gewenste vorm aan Simply Made BV ter beschikking worden gesteld;
  2. de door of namens Opdrachtgever verstrekte informatie gegevens juist en volledig zijn. De Opdrachtgever vrijwaart Simply Made BV voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens;
  3. de door Opdrachtgever aan Simply Made BV verstrekte informatiedragers, elektronische bestanden, software e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten;
  4. Simply Made BV tijdig wordt geïnformeerd over ontwikkelingen die binnen het bedrijf van de Opdrachtgever gaande zijn en relevant zijn of kunnen zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst;
  5. Simply Made BV binnen een redelijke termijn voor de datum waarop volgens de Overeenkomst de Werkzaamheden een aanvang zouden nemen wordt gewaarschuwd, indien Simply Made BV zijn Werkzaamheden niet op het afgesproken tijdstip kan verrichten.

 

Artikel 11. Honorarium en tariefwijziging

 1. Het bedrag dat aan honorarium bij Opdrachtgever in rekening wordt gebracht is berekend op basis van het aantal bestede uren, onder toepassing van de gebruikelijke uurtarieven van Simply Made BV. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van algemeen erkende feestdagen) en voor de tussen Partijen overeengekomen tijdstippen.
 2. Simply Made BV is gerechtigd een overeengekomen honorarium te verhogen indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in onvoldoende mate door Partijen werd ingeschat bij het sluiten van de Overeenkomst, deze onjuiste inschatting niet te wijten is aan een toerekenbare tekortkoming van Simply Made BV en in redelijkheid niet van Simply Made BV kan worden verlangd de Werkzaamheden te verrichten tegen het overeengekomen honorarium.
 3. Voorts is Simply Made BV gerechtigd haar tarieven jaarlijks per 1 januari aan te passen overeenkomstig het prijsindexcijfer van het Bureau voor de Statistiek voor commerciële dienstverlening (DPI) (2015 = 100).
 4. Indien een gemaakte afspraak – waaronder mede te verstaan een kantoorbezoek aan Simply Made BV – niet of niet tijdig wordt nagekomen, dan wordt de daarvoor gereserveerde tijd, op basis van de gebruikelijke uurtarieven van Simply Made BV aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Niet-tijdige nakoming omvat onder meer het annuleren van een gemaakte afspraak minder dan 24 uren van tevoren.
 5. Ingeval van onenigheid over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van Simply Made BV bindend. Een en ander behoudens tegenbewijs van Opdrachtgever.

 

Artikel 12. Facturering en betaling

 1. Simply Made BV is gerechtigd om vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van Opdrachtgever te verlangen.
 2. De betaling van facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Simply Made BV aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd en zonder enige verrekening of korting. Simply Made BV is gerechtigd facturen digitaal te verzenden.
 3. Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn verkeert Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.
 4. Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke Simply Made BV maakt ter verkrijging van voldoening – zowel in als buiten rechte – komen vanaf dat moment voor rekening van Opdrachtgever. In dat geval is Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 250,00. Indien de werkelijk door Simply Made BV gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.
 5. Bezwaren tegen (de hoogte van) een factuur dient Opdrachtgever uiterlijk binnen 8 dagen na factuurdatum van de betreffende factuur schriftelijk aan Simply Made BV kenbaar te maken, op straffe van verval van het recht op betwisting. Betwisting van de factuur schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
 6. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is Simply Made BV gerechtigd, bij uitblijven van tijdige betaling door Opdrachtgever, de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten totdat de betaling alsnog is geschied dan wel Opdrachtgever hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Simply Made BV is niet aansprakelijk voor schade die de Opdrachtgever lijdt, indien de uitvoering van de Overeenkomst door Simply Made BV wordt opgeschort op grond van dit artikellid, zoals doch niet uitsluitend schade als gevolg van het verlopen van termijnen (bijvoorbeeld voor het indienen van een verzoek of aanvraag).
 7. Voornoemd recht op opschorting heeft Simply Made BV eveneens indien zij al voordat Opdrachtgever in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van Opdrachtgever te twijfelen.
 8. De Opdrachtgever is niet gerechtigd vorderingen van Simply Made BV te verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij heeft op Simply Made BV. Dit geldt eveneens indien Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

 

Artikel 13. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Simply Made BV is en blijft rechthebbende op alle rechten van intellectuele eigendom die rusten op c.q. verband houden met c.q. behoren bij de door Simply Made BV vervaardigde werken, ongeacht of Opdrachtgever aan Simply Made BV een vergoeding voor het vervaardigen ervan heeft betaald. Een en ander, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De uitoefening van de in het vorige lid van dit artikel vermelde rechten zijn zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de Overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend aan Simply Made BV voorbehouden.
 3. Door het verstrekken van werken, informatie en gegevens aan Simply Made BV verklaart Opdrachtgever dat geen inbreuk op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij Simply Made BV in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, die hieruit (kunnen) voortvloeien.

 

Artikel 14. Reclames en klachten

 1. De Opdrachtgever is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de bescheiden tot controle ervan over te gaan. Eventuele fouten, onjuistheden, onvolkomenheden e.d. die door Opdrachtgever in redelijkheid bij een eerste, zorgvuldige inspectie van de bescheiden geconstateerd kunnen worden, dienen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de bescheiden aan Simply Made BV te worden gemeld gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Overige reclames – waaronder klachten met betrekking tot de verrichte Werkzaamheden – dienen per aangetekend schrijven direct na ontdekking aan Simply Made BV te worden gemeld.
 2. Alle gevolgen van het niet binnen de in lid 1 genoemde termijn melden van eventuele fouten, onjuistheden, onvolkomenheden e.d. zijn voor risico van Opdrachtgever.
 3. De reclames c.q. klachten dienen in ieder geval binnen 30 dagen na levering c.q. na uitvoering van de Werkzaamheden schriftelijk per aangetekend schrijven aan Simply Made BV te worden gemeld.
 4. Indien bovengemelde reclames c.q. klachten niet binnen de daar bedoelde termijnen aan Simply Made BV kenbaar zijn gemaakt worden de bescheiden geacht conform de Overeenkomst te zijn geleverd c.q. worden de Werkzaamheden geacht conform de Overeenkomst te zijn verricht.
 5. Reclames c.q. klachten schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
 6. Indien de geleverde bescheiden na levering zijn gewijzigd of bewerkt vervalt elk recht op reclame.
 7. Ingeval van terechte reclames c.q. klachten zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 15 van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 15. Aansprakelijkheid

 1. Simply Made BV kwijt zich van haar taak zoals van een kundig opdrachtnemer in haar branche mag worden verwacht, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstdervingen en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van Simply Made BV, haar personeel dan wel door haar ingeschakelde derden, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.
 2. Simply Made BV aanvaardt bij het uitbrengen van een offerte geen verantwoordelijkheid voor door of namens Opdrachtgever en/of derden uitgewerkte bescheiden noch voor de eventueel hierin gebruikte of verwerkte berekeningen en methodes, behoudens indien expliciet anders is overeengekomen.
 3. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Simply Made BV, uit welke hoofde ook, beperkt tot het factuurbedrag van de geleverde bescheiden c.q. de uitgevoerde Werkzaamheden. Indien sprake is van een duurovereenkomst met een looptijd langer dan 6 maanden, de aansprakelijkheid van Simply Made BV verder beperkt tot het over de laatste 6 maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
 4. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Simply Made BV in het voorkomende geval te verstrekken uitkering, voor zover Simply Made BV hiervoor verzekerd is.
 5. Bij niet-tijdige en/of niet-volledige aanlevering van gegevens door Opdrachtgever aanvaardt Simply Made BV geen aansprakelijkheid voor tijdige en volledige verwerking van de gegevens, noch voor de gevolgen daarvan voor Opdrachtgever.
 6. Simply Made BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg zijn van fouten in adviezen, fouten in de financiële administratie van de Opdrachtgever of bij fouten in belastingaangiften van de Opdrachtgever.
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Simply Made BV c.q. haar leidinggevend personeel op directieniveau.

 

Artikel 16. Vrijwaring

 1. Opdrachtgever vrijwaart Simply Made BV voor mogelijke aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Simply Made BV toerekenbaar is. Voorts vrijwaart de Opdrachtgever Simply Made BV voor aanspraken ter zake schade die voortvloeien uit fouten in door Simply Made BV tot stand gebrachte of aangeleverde bescheiden en welke fouten door een derde hadden moeten worden opgemerkt.
 2. Opdrachtgever is gehouden om Simply Made BV zowel in als buiten rechte bij te staan indien Simply Made BV wordt aangesproken en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in het nemen van adequate maatregelen, dan is Simply Made BV, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Simply Made BV en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 

Artikel 17. Verjaringstermijn

In alle gevallen is de termijn waarbinnen Simply Made BV tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot maximaal tot 12 maanden na uitvoering van de betreffende Werkzaamheden waaruit of waardoor de schade is ontstaan.

 

Artikel 18. Retentierecht

Simply Made BV is bevoegd de afgifte van de bescheiden die zij voor Opdrachtgever in verband met de uitvoering van de Overeenkomst heeft vervaardigd, alsmede de teruggave van alle door Opdrachtgever aan Simply Made BV verstrekte gegevens, informatiedragers e.d., op te schorten, totdat de vorderingen ter zake van voornoemde Overeenkomst door Opdrachtgever aan Simply Made BV zullen zijn voldaan.

 

Artikel 19. Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid

 1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden is Simply Made BV gerechtigd de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring aan Opdrachtgever te ontbinden, op het tijdstip waarop Opdrachtgever:
  1. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
  2. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
  3. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
  4. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
  5. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
 2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
 3. De Opdrachtgever is te allen tijde verplicht de curator c.q. bewindvoerder op de hoogte te stellen van de inhoud van Overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 20. Overmacht

 1. Ingeval er sprake is van overmacht aan de zijde van Opdrachtgever of van Simply Made BV is Simply Made BV gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring aan Opdrachtgever te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens Opdrachtgever voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Simply Made BV wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van Simply Made BV, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of een andere gewichtige reden aan de zijde van Simply Made BV.
 3. Indien de overmacht situatie intreedt als de Overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, is Opdrachtgever gehouden zijn verplichtingen jegens Simply Made BV tot aan dat moment na te komen.
 4. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, terrorisme, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Simply Made BV en/of van Opdrachtgever of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, natuurverschijnselen e.d.

 

Artikel 21. Vertrouwelijke informatie

 1. Simply Made BV verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de Overeenkomst van Opdrachtgever heeft verkregen en waarvan zij weet dan wel redelijkerwijs kan weten dat die informatie vertrouwelijk behandeld moet worden. Simply Made BV zal deze informatie alleen aan derden verstrekken indien en voor zover dit nodig is in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Simply Made BV zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen om de vertrouwelijke informatie geheim te houden en staat er voor in dat haar werknemers c.q. andere personen die onder haar supervisie bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken zijn zich aan eveneens aan deze geheimhoudingsplicht zullen houden.
 3. De geheimhoudingsplicht geldt niet indien Simply Made BV als gevolg van wet- en/of regelgeving of een rechterlijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie openbaar te maken en zich hierbij niet kan beroepen op een wettelijk of een door een rechter toegestaan verschoningsrecht. Deze uitzondering geldt eveneens voor de werknemers c.q. andere personen zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel.
 4. Het is Simply Made BV te allen tijde toegestaan te publiceren over de uitgevoerde Werkzaamheden en de hierbij gebruikte c.q. ontwikkelde methodes, (deel)analyses e.d. te hergebruiken, mits daarbij de privacy van Opdrachtgever gewaarborgd blijft.

 

Artikel 22. Risico van opslag informatie

 1. Simply Made BV zal alle van Opdrachtgever ontvangen informatie c.q. bescheiden gedurende de looptijd van de Overeenkomst op zorgvuldige wijze opslaan en bewaren. Simply Made BV is echter nimmer aansprakelijk voor verlies of tenietgaan van deze informatie c.q. bescheiden, tenzij dit te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Simply Made BV of haar leidinggevend personeel op directieniveau.
 2. De Opdrachtgever dient er te allen tijde voor te zorgen dat hij het origineel of een kopie behoudt van de aan Simply Made BV verstrekte informatie c.q. bescheiden.

 

Artikel 23. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en Simply Made BV is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Simply Made BV is gevestigd, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet.

 

Artikel 24. Vindplaats en uitleg van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst tot opdracht met Simply Made BV.
 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden alsmede in geval van strijd tussen de inhoud of uitleg van eventuele vertalingen van de onderhavige algemene voorwaarden en de Nederlandse versie, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.

LUC VERSMISSEN
MANAGING DIRECTOR
T +31 (0)20 8006792
M +31 646 413 809
L.VERSMISSEN@SIMPLYMADE.NL

SIMPLY MADE BV
AALSTERWEG 262
5644 RK EINDHOVEN
THE NETHERLANDS

SIMPLY MADE BV
HERIKERBERGWEG 292
1101 CT AMSTERDAM
THE NETHERLANDS

Back To Top